Servicecatalogus

In de servicecatalogus leest u onder andere over de stralingsbescherming, beheersing van waterkwaliteit en de serviceovereenkomst.

IN DEZE SERVICECATALOGUS

STRALINGS BESCHERMING

BEHEERSING WATERKWALITEIT

SERVICE OVEREENKOMST

Stralingsbescherming

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het gebruik van röntgenapparatuur in uw praktijk brengt een aantal verplichtingen met zich mee: • U dient een actueel KEW-dossier in de praktijk te hebben.

1. Keuze röntgentoestel Wij helpen u met het kiezen van het meest geschikte röntgentoestel voor uw praktijk. 2. R egistreren van het röntgentoestel en/of de vergunning aanvragen Voordat een röntgentoestel in gebruik wordt genomen, dient de overheid (i.c. de ANVS) op de hoogte te worden gebracht van de aanwezigheid van het toestel in de praktijk. Het toestel dient te worden geregistreerd. Ook in het verleden al gemelde toestellen. 3. KEW dossier opstellen Na het afsluiten van een abonnement op de KEW portal van de VGT brengen wij alle relevante administratie samen aangaande de röntgentoestellen in het KEW dossier. 4. Praktijktekening We maken een tekening van uw praktijk. Een handgemaakte tekening door de prak tijk zelf volstaat niet. Op de tekening moet herkenbaar zijn of er stenen muren zijn, gipsenwanden (met of zonder lood), waar ramen in de gevel zitten, waar de toestellen zich bevinden, etc. 5. Risicoanalyse We maken de risicoanalyse (o.a. werkplek- en terreingrensbelasting berekenen). Deze risicoanalyse laten we accorderen door een geregistreerd stralingsbeschermingsdes kundige gecontracteerd via de VGT. 6. Installeren Onze gecertificeerde technici plaatsen het

röntgentoestel in uw praktijk. Indien er voor afgaand bouwkundige aanpassingen nodig zijn dan kan Plandent Bouw en Advies dit verzorgen. 7. Acceptatietest We voeren een acceptatietest uit. Inclusief lekstralingsmeting. 8. Waarschuwingssignalering Röntgentoestel en bepaalde ruimtes in de praktijk voorzien we van waarschuwings signalering met het stralingssymbool. 9. Instructie en uitleg Bij levering van een röntgentoestel geven we een passende instructie over de bedie ning en radiologische gevaren, en over het testen en instructie over het noodzakelijke onderhoud. 10.Kwaliteitscontrole en onderhoud Jaarlijkse voeren we de kwaliteitscontrole uit (verplichte controle van het toestel) en onderhouden we het röntgentoestel. De rapportage voegen we toe aan uw KEW dossier. 11.KEW dossier up-to-date We houden het KEW dossier up-to-date. 12.Koppeling met praktijksoftware We verzorgen een snelkoppeling tussen de praktijk management software en de fosforscanner software.

• U dient het toezicht

door een geregistreerd stralingsdeskundige geregeld te hebben

(verplicht sinds 1 januari 2015).

• De röntgentoestellen dienen aantoonbaar goed te functioneren.

Risicoanalyse stralingstoepassingen

KEW-dossier

KEW-dossier up-to-date

Voor verder informatie kunt u mailen naar: kewdossier@plandent.nl of bellen naar 050-368 07 33

KEW-dossier In iedere praktijk waar met röntgenapparatuur gewerkt wordt dient een kernenergiewet dossier aanwezig te zijn. In dit dossier dient alles wat te maken heeft met het gebruik van de röntgentoestellen te zijn opgenomen. Sinds 1 januari 2015 is daar een verplicht toezicht door een geregistreerd stralingsdeskundige bijgekomen. Een goede oplossing om aan de huidige regelgeving te kunnen voldoen is een abonnement op de Portal Stralingsbeschreming van de VGT. Dit is een online KEW-dossier dat aan alle huidige eisen voldoet. Meer informatie over de Portal Stralingsbescherming kunt u lezen op de internetpagina van de VGT. De stralingsbeschermingsdeskundige van de VGT is ingeschreven in het register stralingbeschermingssdeskundigen en stralingsartsen dat wordt beheerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Hiermee is het proces gewaarborgd.

VOOR GEBRUIK RÖNTGENAPPARATUUR

Risicoanalyse stralings toepassingen (RA)

Bij het opstellen van het KEW-dossier of voordat u een nieuw röntgenapparatuur in gebruik neemt en al een KEW-dossier heeft, dient de risicoanalyse stralingstoepassingen te zijn uitgevoerd. Hierbij wordt de stralingsbelasting van de werkplekken en relevante plekken op de terreingrenzen van de praktijk berekend. Indien noodzakelijk moeten extra beschermende maatregelen genomen worden om de stralingsbelasting zo laag (als redelijkerwijs) mogelijk te krijgen. (ALARA principe)

De risicoanalyse moet zijn goedgekeurd door een geregistreerd stralingsbeschermings deskundige.

Neem contact met mij op

Samenvattend: Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen deze analyse voor u uitvoeren (RA). Hiervoor is het volgende van belang:

Hoe kom ik aan een KEW-dossier?

• Abonnement op de VGT portal stralingshygiëne is noodzakelijk. - Kan op afstand worden uitgevoerd door de projectcoördinatoren. - Benodigde informatie m.b.v. vragenlijst. • Bij een analyse van een nieuwe praktijk zal de gehele praktijk geanalyseerd worden. • Bij een bestaande praktijk zal de analyse bestaan uit: - Een uitbreiding van het aantal röntgentoestellen. - Een vervangend röntgentoestel analyseren.

Dit kan door een abonnement op het VGT KEW-dossier te nemen. Dit kunt u aanvragen via onderstaande button.

In het dossier hoort een berekening van de risico’s ten gevolg van het gebruik van röntgenapparatuur (RA). Aan de hand van een vragenlijst en een indelingstekening kunnen wij deze voor u opstellen.

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op

Terug

Terug

Meer

Gebruik röntgenapparatuur

Up-to-date houden van het KEW-dossier

VOOR GEBRUIK RÖNTGENAPPARATUUR

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Advies voor bouwmaterialen Bij nieuwbouw of een verbouwing is het belangrijk om rekening te houden met het te gebruiken bouwmateriaal. De straling die vrijkomt bij een röntgenopname dient hierdoor zo goed mogelijk opgevangen te worden om onnodige blootstelling aan schadelijke straling te beperken. Onze specialisten zijn op de hoogte van de eisen waaraan uw pand moet voldoen om gebruik te mogen maken van röntgenapparatuur.

Onze specialisten kunnen u adviseren welke bouwmaterialen u het beste kunt gebruiken bij de nieuw- of verbouw van uw praktijk.

Volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen

Bestralingsbescherming (BBS) moet tenminste één keer per jaar ieder röntgentoestel gecontroleerd worden op goede werking. Deze controle omvat naast een controle van de röntgenstraling ook een mechanische en elektrische veiligheidscontrole en bij onderhouden OPG/CBCT. Alle bevindingen worden opgenomen in een rapport. De kwaliteitscontrole en preventief onderhoud wordt uitgevoerd door onze fabrieks gecertificeerde technici:

Wij hebben informatie nodig met betrekking tot:

• Aantal opnamen per toestel (geschat). • Maximaal gebruikte belichtingstijd.

Door u vooraf te laten adviseren, voorkomt u later onnodige kosten.

• Voorgestelde bouwmaterialen (door architect of aannemer).

Risicoanalyse stralingstoepassingen is verplicht!

Neem contact met mij op

Uitvoeren acceptatietest Voordat u röntgenapparatuur in gebruik neemt, of wanneer er essentiële onder delen zijn vervangen, moet een acceptatie test worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de door het toestel geproduceerde röntgenstraling voldoet aan de normen en of de lekstraling rond het toe stel lager dan 1 mSv/uur* is. Alle bevindingen worden opgenomen in een rapport. De acceptatietest kan worden uitgevoerd door onze fabrieksgecertificeerde technici.

• Intra-oraal • OPG (inclusief CEPH) • CBCT combi-toestellen

GEBRUIK RÖNTGENAPPARATUUR

Röntgenapparatuur Aanvragen van registratie of vergunning van de toestellen bij de overheid

• Nieuwe toestellen dienen te worden geregistreerd of vergund door de ANVS. • U kunt dit zelf doen, maar u kunt ook gebruik maken van onze invulservice.

Neem contact met mij op

Terug

*Millisievert per uur

Beheersing waterkwaliteit

Tijdens de behandeling van uw patiënten gebruikt u water. Niet alleen om de patiënt te laten spoelen, maar bijvoorbeeld ook om uw instrumenten te koelen. Het water uit de (interne waterleiding van de) behandelunit lijkt schoon, maar is dat ook daadwerkelijk zo?

Laat nu uw water testen bij Plandent

Invulling zorgplicht patiënten In de huidige KNMT hygiënerichtlijn is een hoofdstuk gewijd is aan het beheersen van de waterkwaliteit uit de behandelunit (hoofdstuk 10).

Studies tonen aan dat in 89% van de behandeleenheden zonder waterreinigingsinstallatie de waterkwaliteit onvoldoende is. Van de behandeleenheden met een waterreinigingsinstallatie is dit 45%.

Met name in vernevelde vorm (aerosolen) is gecontamineerd water gevaarlijk, aangezien het door u, uw medewerkers en uw patiënten kan worden ingeademd.

• W ater dient periodiek getest te worden op kolonie vormende eenheden (kVe) per millimeter (twee keer per jaar). • B evat het water meer dan 100 kVe/ml*, dan dient er een beperkte risicoanalyse van de behandeleenheid gemaakt te worden. Aan de hand van deze analyse moeten beheers maatregelen genomen worden en vervolgens moet er herbemonsterd worden. • B evat het water meer dan 10.000 kVe/ml, dan moet er getest worden op Legionella.

Om het risico te beperken is er een wettelijk kader waaraan u dient te voldoen:

• Zorgplicht voor de patiënten (wet BIG en Kwaliteitswet Zorginstellingen) • Drinkwaterbesluit • NEN 1006 (norm voor leidingwaterinstallaties)

Deze richtlijn houdt geen rekening met de gebouwgebonden waterleidingsinstallatie, maar kijkt uitsluitend naar de behandeleenheid.

Wat betekent dit voor mijn behandeleenheid?

Voor uw behandeleenheid geldt het volgende:

WAT KAN PLANDENT VOOR U BETEKENEN?

Bij Plandent kunt u eenvoudig voldoen aan uw zorgplicht met betrekking tot waterkwaliteit.

• € 50,00 per monsterafname per half jaar t.b.v. de waterkwaliteitscontrole. • Geen voorrijkosten bij een abonnement. • B egeleiding bij incidenten en overschrijdingen bij merken die Plandent voert, bij overige merken dient u contact op te nemen met de leverancier van de behandeleenheid.

• Moet aangesloten zijn achter een BA beveiliging. • Mag geen boiler aanwezig zijn, tenzij er effectieve maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van bacteriegroei. • Desinfecteer/reinig de leidingen conform opgave fabrikant. • Stel een spoelprotocol op: - A an het begin van de dag, volgens opgave van leverancier/fabrikant, al het water in de behandelunit vervangen. - T ussen twee patiënten tien seconden lang alle gebruikte instrumenten spoelen.

Vraag nu aan

Laat nu uw water testen bij Plandent

Terug

Serviceovereenkomst

GOED ONDERHOUD IS HET BEHOUD VAN UW APPARATUUR

Met regelmatig onderhoud door gespecialiseerde technici weet u dat uw apparatuur veilig en optimaal functioneert, minimaliseert u de kans op storing en onderbreking van uw praktijk en verlengt u de levensduur. Bovendien is periodiek onderhoud (vaak) verplicht, bijvoorbeeld in het kader van de richtlijnen van het Ministerie VW&S. Alle reden dus om uw onderhoud goed te regelen.

Wij bieden u daarvoor een Serviceovereenkomst op maat.

SO

All-in* SO SO Plus

HIER VINDT U EEN OVERZICHT VANWAT BIJ DE VERSCHILLENDE PAKKETTEN INBEGREPEN ZIT:

Met een Serviceovereenkomst kiest u voor:

• Continuïteit binnen uw praktijkvoering • Duidelijkheid over de jaarlijkse onderhoudskosten • Verlenging van de levensduur van uw apparatuur • Ervaren en deskundige technici • Voorrang bij storing • Veiligheid voor uw patiënt • Controle, meting en rapportage conform de richtlijnen van de apparatuur • Vervangende apparatuur (in overleg beschikbaar) U heeft de keuze uit drie Serviceovereenkomsten op maat. Voor alle varianten geldt dat zowel preventief onderhoud ( jaarlijkse servicebeurt) als correctief onderhoud (storing) goed is geregeld. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunt u de Serviceovereenkomst uitbreiden door te kiezen voor een Plus pakket of met daar bovenop een All-in pakket.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Voorrijkosten Arbeidsloon Onderhoudsset

Inclusief (standaard set)

Inclusief (plus set)

All-in

U wordt ruim van te voren door ons benaderd voor een afspraak Korting bij meer dan vijf behandeleenheden

-

CORRECTIEF ONDERHOUD

Voorrang bij tussentijdse storing Kosteloos vervangende apparatuur** Onderdelen

-

Korting

- -

Voorrijkosten

Af te kopen

Af te kopen

Verlengde garantie***

Af te sluiten

-

-

-

Arbeidsloon

Meer

Terug

* S erviceovereenkomst All-in is alleen af te sluiten op nieuwe Sirona en Planmeca behandelconcepten (binnen een maand na aankoopdatum).

** Uitsluitend apparatuur binnen ons huurassortiment, exclusief verzendkosten. *** Af te sluiten op nieuwe behandeleenheden (binnen een maand na aankoop datum).

Apparatuur binnen de Serviceovereenkomst

Behandelconcepten (behandelstoel, unit, operatielamp, spittoon en afzuigsysteem) • Algehele visuele inspectie van het behandelconcept • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant • Onderhoud volgens richtlijn NNI R8153 (onderhoud en controlemetingen aan kleine stoomsterilisatoren in de extramurale gezondheidszorg) • Hygiëneadvies • Rapportage van de bevindingen N.B. Het valideren van sterilisatie-apparatuur valt niet binnen de Serviceovereenkomst Röntgenapparatuur (intra- en extra-oraal) • Algehele visuele inspectie van de röntgenapparatuur • Onderhoud conform specificaties fabrikant • QC-metingen (kwaliteitscontrole) • Lekstralingsmeting bij acceptatietest • Rapportage van de bevindingen N.B. Indien Plandent via de VGT uw KEW-portaal onderhoudt wordt de rapportage direct op uw portaal geupload Sterilisatieapparatuur • Algehele visuele inspectie van de sterilisatieapparatuur

Het onderhoud wordt uitgevoerd door ervaren en deskundige technici van Plandent conform opgave van de fabrikant. Er wordt uitsluitend gewerkt met originele onderdelen. U ontvangt een uitgebreide rapportage van het uitgevoerde onderhoud en de verschillende testen, inclusief keuringsrapporten die voldoen aan de richtlijnen voor de apparatuur. Met de rapportage kunt u bij IGZ aantonen dat uw apparatuur conform de richtlijnen is onderhouden.

Elk soort apparatuur behoeft zijn eigen werkzaamheden. Hiernaast ziet u welke werkzaamheden worden uitgevoerd bij welke apparatuur.

• Veiligheidsinspectie/metingen volgens IEC 62353:2007 • Weerstand interne potentiaal-vereffeningsleidingen • Patiëntlekstroom • Binnenkomende lucht- en waterdruk • Zuigkracht nevelzuiger • Rapportage van de bevindingen

Randapparatuur • Algehele visuele inspectie van de compressor, de afzuigmotor en eventueel amalgaamafscheider • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant • Luchtdrukmeting (in- en uitschakeldruk compressor) • Rapportage van de bevindingen CEREC • Algehele visuele inspectie van het CEREC-systeem • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant • Onderhoud van het CEREC-systeem conform opgave van de fabrikant

• Rapportage van de bevindingen N.B. 30.000 minuten-servicebeurt niet inbegrepen

Terug

Neem contact met mij op

Nieuwegein | Ravenswade 54K, 3439 LD | 030 - 288 88 88 Haren | Meerweg 141, 9752 XA | 050 - 313 33 33

Made with FlippingBook - Online catalogs